16/11/21: Whites Road, Willung South (4). Koala heard

16/11/21: Whites Road, Willung South. Koala heard ~200m north east of 550480086, 5755547.