16/11/21: Whites Road, Willung South. Koala heard

16/11/21: Whites Road, Willung South. Koala heard ~50m away from 550480503, 5755492.