24/6/20: Monkey Creek Road, Stradbroke. No Scats

24/6/20

Monkey Creek Road, Stradbroke N5757490, E550498506

No Scats: 6 Mealy Stringybark and 1 White Stringybark surveyed