2/2/15: Buffalo N Road, Buffalo. Scat found

2/2/15

Buffalo N Rd, Buffalo

scat found

Long 146.0520082, Lat -38.64475414

Source: FOSK