16/11/21: Whites Road, Willung South (7), Koala heard

16/11/21: Whites Road, Willung South. Koala heard ~100m away from 550481192, 5754948.